Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА
УЕБСАЙТ „SUNNYBEACH.COM

Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас. Поради тази причина бихме искали да Ви информираме относно личните данни, които събираме по време на Вашето посещение на уебсайт SUNNYBEACH.COMи целите, за които се използват.

1. Лични данни по смисъла на Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г. /Регламента/ и Закона за защита на личните данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
1.1. „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, ЕИК 206425323, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 16, ет. 1, офис № 104 представлявано от Управителя Таньо Стойков Танев, администрира уебсайт SUNNYBEACH.COM. Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни от „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД е Йордан Иванов
„СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват за основен приоритет.

2. „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД обработва лични данни с цел предоставяне услуги на лица, чиито данни се обработват, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга.
Предоставянето на личните данни е доброволно.
2.1. „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД събира личните данни директно от потребителя или от клиента.
2.1.1. При създаване на акаунт в уебсайт SUNNYBEACH.COM потребителят /физическо лице/ ни предоставя доброволно и информирано следните данни: електронна поща; собствено, бащино и фамилно име; телефонен номер за контакт;. Предоставените лични данни при създаване на акаунт могат да бъдат променяни от потребителя по всяко време.
При направена заявка за предоставяне на услуга чрез уебсайт SUNNYBEACH.COMпотребителят /физическо лице/ предоставя доброволно и информирано следните данни: електронна поща; собствено, бащино и фамилно име; ЕГН или личен номер; дата на раждане; номер на документ за самоличност /паспорт/; орган, издал документа за самоличност /паспорт/; постоянен адрес; телефонен номер за контакт; номер на дебитна/кредитна карта; дата на валидност на дебитна/кредитна карта; титуляр на дебитна/кредитна карта;.
Предоставените данни с цел предоставяне на услуга на потребителя чрез уебсайт SUNNYBEACH.COM се съхраняват за срок от 6 месеца. След изтичане на срока те се изтриват.
2.1.2. При създаване на акаунт в уебсайт SUNNYBEACH.COM клиентът /юридическо лице/ предоставя доброволно и информирано следните данни: електронна поща; единен идентификационен код /ЕИК/; седалище и адрес на управление; собствено бащино и фамилно име на законен представител; телефонен номер за контакт;. Предоставените лични данни при създаване на акаунт могат да бъдат променяни от потребителя по всяко време.
При направена заявка за предоставяне на услуга чрез уебсайт SUNNYBEACH.COMклиентът /юридическо лице/ предоставя доброволно и информирано следните данни: електронна поща; единен идентификационен код /ЕИК/; седалище и адрес на управление; собствено бащино и фамилно име на законен представител; телефонен номер за контакт; номер на дебитна/кредитна карта; дата на валидност на дебитна/кредитна карта; титуляр на дебитна/кредитна карта;.
Предоставените данни с цел предоставяне на услуга на клиент чрез уебсайт SUNNYBEACH.COM се съхраняват за срок от 6 месеца. След изтичане на срока те се изтриват.
2.2. При посещение на уебсайт SUNNYBEACH.COM с чисто информационна цел, т.е. когато не се регистрирате или не прехвърляте друга информация към нас, ние не събираме личните данни, които вашият браузър предава на нашия сървър. Личните данни, които вашият браузър предава се обработва от трети страни, а именно Google Analystics и Yandex Metrica.
2.3. „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД обработва лични данни само за изпълнение на договорните си задължения или за запазване на нашите законни интереси. Нашите законни интереси са изпълнението на нашата бизнес цели.
Правно основание за обработка на личните данни е чл. 6, параграф 1, изречение 1 б. Б от Регламента, а именно обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
2.4. Личната информация, която лицата предоставят на „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД при подаване на искане за предоставяне на услуга, се използва единствено и само с цел сключване на договор за услуга от разстояние. Данните могат да бъдат използвани от „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД в случай, че е необходимо да се свърже поради допълнителни уточнения относно направената поръчка с лицето, предоставило данните и отправило предложение за сключване на договор за услуга.

3. Лицата, чиито лични данни се обработват от „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, на тел.: +359896123123 или на info@sunnybeach.com Лицата, чиито лични данни се обработват имат право да възразят срещу обработването им, когато това се извършва извън целите за предоставянето на заявената услуга.

4. С цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване предоставените лични данни, „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България и Регламента.
4.1. „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД препраща личните данни на трети страни, а именно на нашите бизнес партньори /доставчици на услуги/, единствено и само за изпълнението на бизнес целите ни /предоставяне на услуги/. Обикновено получаваме личните данни директно от субекта на данните или със съгласието на субекта на данни, а също и в изключителни случаи от трети страни.

5. „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД може да разкрива личните данни на лицата, подали искане за ползване на услуга, само на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения.
В случай че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са попълнени от заявителя в искането за предоставяне на услуга и тези данни са предоставени без съгласието и/или знанието на техния титуляр или по друг незаконосъобразен начин, „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД ще заличи личните данни, като положи необходимите усилия незабавно да уведоми за това титуляра.
5.1. Не се извършва препращане на лични данни на трети страни, освен ако ние не сме законово задължени да го направим, или предаването на данни е необходимо за изпълнение на договорните отношения или преди това сте дали изрично съгласие за препращане на вашите данни. Външни доставчици на услуги и компании – партньори, като например хотели и увеселителни заведения, получават вашите данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнението на вашата заявка. В тези случаи обаче обхватът на предадените данни е ограничен до необходимия минимум. Доколкото нашите доставчици на услуги влизат в контакт с вашите лични данни, ние гарантираме, че разпоредбите на законите за защита на личните данни се спазват по същия начин, което те изрично предварително са заявили. 
Моля, спазвайте и известията за защита на данните на отделните доставчици.

6. Личните данни на субекта се заличават /изтриват/, веднага щом целта, за която са били съхранявани, вече е изпълнена или не важи. Съхранението може да се осъществи и ако това се изисква от европейското или национално законодателство. Данните също се заличават /изтриват/, ако изтича законоустановения срок за съхранение, предписан от нормативните актове, освен ако не е необходимо продължаване на съхранението на данните за целите на сключване или изпълнение на договор.

7. С оглед максимална защита на предоставяните лични данни предприехме обширни технически и организационни предпазни мерки, за да бъде избегната случайна или умишлена манипулация, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица до предоставените лични данни. Нашите процедури за сигурност редовно се проверяват и преразглеждат, за да се вземе предвид технологичния напредък.

pravila