Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА УЕБСАЙТ „SUNNYBEACH.COM

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1 (1) Настоящите Oбщи условия са предназначени да регулират отношенията относно условията на ползване на уебсайтwww.sunnybeach.com и сключването на Договор за услуга между SUNNYBEACH.COM, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и клиент или потребител, наричани по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
(2) За всички заявки за предоставяне на услуга, които са направени чрез уебсайтwww.sunnybeach.com ще се прилагат настоящите Общи условия, изключително и само във варианта, действащ към момента на заявката. Преди завършване на заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема настоящите Общи условия.
(3) Отклонения от Общите условия не се допускат, освен при изрично писмено съгласие от наша страна.

II. ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 2 „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, ЕИК 206425323, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 16, ет. 1, офис № 104 представлявано от Управителя Таньо Стойков Танев, данни за контакт: тел.: +359896123123, E-mail: info@sunnybeach.com, администрира платформата за предоставяне на услуги SUNNYBEACH.COM, под формата на уебсайта https://www.sunnybeach.com/  
Чл. 3 Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, E-mail: kzld@cpdp.bg, интернет страница: https://www.cpdp.bg/  
(2) Комисия за защита на потребителите, с адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, тел.: 02/93 305 65, E-mail: info@kzp.bg, интернет страница: https://kzp.bg/ 

III. ДЕФИНИЦИИ ПО СМИСЪЛАНА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ „SUNNYBEACH.COM
          Чл. 4 По смисъла на Общите условия за ползване на уебсайтSUNNYBEACH.COM:
1. Потребител /Възложител по смисъла на настоящите Общи условия/ е всяко физическо лице, което прави заявка за ползване на услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по Договор за услуга с търговско дружество, което предоставя услуги чрез уебсайт SUNNYBEACH.COM, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
2. Клиент /Възложител по смисъла на настоящите Общи условия/ е всяко юридическо лице, което прави заявка за ползване на услуги, които са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко юридическо лице, което като страна по Договор за услуга с търговско дружество „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД действа в рамките на своята търговска или професионална дейност.
3. Изпълнител е всяко физическо или юридическо лице, което в рамките на своята професионална или търговска дейност и въз основа на договор предоставя услуги в рамките на своята търговска или професионална дейност.
Изпълнител по смисъла на настоящите Общи условия е „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, ЕИК 206425323, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Васил Левски“ № 16, ет. 1, офис № 104 представлявано от Управителя Таньо Стойков Танев.
4. Услуга е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.
5. Профил /Аканут/ е раздел от уебсайтSUNNYBEACH.COM, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Възложителя да заяви предоставяне на услуга и който съдържа информация относно Възложителя /Потребителя или Клиента/ и историята на заявената услуга в уебсайтSUNNYBEACH.COM. Потребителят/Клиентът е отговорен за верността, пълнотата и актуалността на цялата информация, въведена в Профила.
6. Заявка е електронен документ, представляващ комуникационна форма между „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, чрез който ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ заявява на „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД намерението си да се ползва от предоставяните услуги чрез уебсайтSUNNYBEACH.COM след заплащането им по банков път чрез кредитна/дебитна карта.
7. „Договор за услуга“ е договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя/клиента, а потребителят/клиентът заплаща или се задължава да заплати цената за нея.
8. „Допълнителен договор" е договор, по силата на който потребителят придобива стоки или услуги във връзка с договор от разстояние или с договор извън търговския обект, като тези стоки и услуги се предоставят от търговеца или от трето лице въз основа на договореност между третото лице и търговеца.
 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ
Чл. 5 (1)  УебсайтSUNNYBEACH.COM предлага следните услуги:
1. Извършване на резервация от Потребителя в предлаганите на уебсайта места за настаняване и заплащане за периода на престой в съответното място за настаняване чрез уебсайта.
2. Извършване на резервация от Потребителя в предлаганите на уебсайта ресторанти и други места за хранене.
3. Извършване на резервация от Потребителя в предлаганите на уебсайта нощни увеселителни заведения.
4. Извършване на резервация от Потребителя в предлаганите на уебсайта други увеселителни и атракционни заведения.
5. Извършване на резервация от Потребителя за предлаганите на уебсайта коли под наем и заплащане за услугата чрез уебсайта.
6. Извършване на резервация от Потребителя за предлаганите на уебсайта моторни превозни средства за транфер от/до избрана локация и заплащане за услугата чрез уебсайта.
7. Извършване на регистрация в уебсайта от Клиент с цел реклама и популяризиране на търговската и/или професионална дейност, която извършва и продажба на своите продукти и услуги за поръчка, резервация, наем, отдаване под наем и други.
8. Предоставяне на информация и възможност за ползване на други услуги или извършване на атракционни дейности на територията на Слънчев бряг, включително и курортите в непосредствена близост.
     (2) Местата за настаняване, местата за хранене, увеселителните заведения, включително и моторните превозни средстава, отдавани под наем или чрез които се извършват транфери, предлагани в уебсайтSUNNYBEACH.COM, са представени на интернет страницата под формата на цифрови снимки и са реално съществуващи. 
    (3) В уебсайта се посочват:
1. Основните характеристики на услугите съобразно използваното средство за комуникация.
2. Продажната цена представлява крайна цена за определена услуга, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
Търговецът предварително поставя или обазначава на видно място в непосредствена близост до услугата нейната продажна цена.
При направена заявка към продажната цена за услуга се добавят и всички допълнителни разходи, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, ще бъде посочено обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от Потребителя/Клиента.
3. Условията за плащане, срокове за изпълнение на услугата и предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби и оплаквания.
       (4) Информацията по ал. 3 се предоставя на български и английски език.
       (5) Търговецът е длъжен да определи специално обозначени места, и предварително да информира по подходящ начин Потребителите/Клиентите, когато предлага намаление на цените.
Чл. 6 Търговецът /Изпълнителят или трето лице, регистрирано в уебсайт SUNNYBEACH.COMс цел предоставяне на услуги в сферата на своята търговска или професионална дейност/ е длъжен да издава документ за предоставената услуга, който да съдържа най-малко данните за датата на предоставената услуга, вида на услугата и цената.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Чл. 7 (1) С цел получаване на услуга Потребителят/Клиентът следва да извърши регистрация и да създаде Профил /Акаунт/ с избрана от него парола за отдалечен достъп в уебсайт „SUNNYBEACH.COM”.
(2) С попълване на данните си във формата за регистрация и натискане на бутоните "Да, съгласен съм" и "Запознат съм с Общите условия" или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят/Клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(3) Потвърждаването на извършената от Потребителя/Клиента регистрация се извършва от администратора на уебсайта веднага, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя/Клиента електронен адрес.
(4) При извършване на регистрацията Потребителят/Клиентът се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. Потребителят/Клиентът се задължава своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си при промяната им.
(5) При сключен предварително Договор за посредничество между Клиента и Изпълнителя, Клиентът може да заяви извършването на регистрация в уебсайт SUNNYBEACH.COMда бъде осъществено директорно от Изпълнителя.
Чл. 8 (1) Потребителят/Клиентът има право да използва уебсайтSUNNYBEACH.COM добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на уебсайтSUNNYBEACH.COM, Потребителят/Клиентът не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването на уебсайтSUNNYBEACH.COM на другите Потребители/Клиенти.
(3) Потребителят/Клиентът се задължава да не използва уебсайтSUNNYBEACH.COM в противоречие с настоящите Общи условия и да не допуска нарушение на приложимото законодателство.
Чл. 9 (1) Представянето на услуги в уебсайтSUNNYBEACH.COM не представлява предложение от страна на търговското дружество „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД за сключване на договор за услуга.
(2) Представянето на услуги в уебсайтSUNNYBEACH.COMпредставлява единствено и само „покана за покупка" под формата на търговско съобщение, което посочва по подходящ начин, в зависимост от използваното средство за осъществяване на търговско съобщение, характеристиките на услугата и нейната цена и което дава възможност на Потребителя/Клиента да сключи Договор за услуга.
(3) Потребителят/Клиентът заявява желанието си да му бъде предоставена услуга чрез уебсайтSUNNYBEACH.COM, като направи заявка по електронен път и която съответно се регистрира от самия него в системата на уебсайта.
(4) С изпращането на формуляр за заявка, Потребителят/Клиентът подава обвързваща оферта за сключване на договор за услуга с търговското дружество „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, собственик на уебсайтSUNNYBEACH.COMили с третото лице, регистрирано в уебсайта с цел предлагане на услуги в сферата на търговската или професионалната дейност, която извършва.
Чл. 10 (1) Потребителят/Клиентът се задължава след направена заявка в уебсайтSUNNYBEACH.COM да я потвърди веднага след изпращане на линк за потвърждение на посочената от него електронна поща.
Чл. 11 (1) Договорът за услуга между Потребителя/Клиента и търговското дружество „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, собственик на уебсайтSUNNYBEACH.COM или с третото лице, регистрирано в уебсайта с цел предлагане на услуги в сферата на търговската или професионалната дейност, която извършва, се сключва само след изрично потвърждение от страна на Потребителя/Клиента съгласно чл. 10 от настоящите Общи условия.
Чл. 12 При договори за отдаване на коли под наем или други моторни превозни средства рискът от загуба или повреда на движимата вещ преминава върху Потребителя в момента, в който движимата вещ му бъде предадена за ползване.
Чл. 13 (1) Потребителят има право да се откаже от Договор за услуга без да дължи обезщетение, неустойка или други различни от транспортните разходи, в случай че такива са реализирани, в рамките на 14 дневен срок от сключване на Договора за услуга.
(2) Потребител, който желае да упражни правото си на отказ от сключения договор, е длъжен да уведоми за това търговеца на хартиен или на друг траен носител преди изтичане на срока по чл. 13 (1). Потребителят може да използва и стандартния формуляр за улесняване упражняване правото на отказ съгласно Приложение № 5 от Закон за защита на потребителите.
(3) Упражняването на правото на отказ на Потребителя от сключения договор прекратява правата и задълженията на страните по договора, като потребителят не дължи разноски и заплащане на услуги, предоставени му преди отказа.
(4) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договор за услуга съгласно Закона за защита на потребителите, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без Потребителят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки.
Чл. 14 (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора за услуга, търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.
(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.
Чл. 15 Съгласно чл. 57, ал. 1 от Закон за защита на потребителите правото на отказ на Потребителя от договора за услуга не се прилага в следните случаи:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2.  за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
3. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение.
Чл. 16 (1) „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, в качеството си на собственик на уебсайтSUNNYBEACH.COM предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя/Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.
 (2) „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, в качеството си на собственик на уебсайтSUNNYBEACH.COM приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес ......................., а Потребителят/Клиентът се съгласява с Политиката за защита на личните данни.
(3) Потребителят/Клиентът се съгласява, че „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, в качеството си на собственик на уебсайтSUNNYBEACH.COM има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.
(4) Личните данни, които „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД обработва, в качеството си на собственик уебсайтSUNNYBEACH.COM са, както следва:
1. При създаване на акаунт в уебсайт SUNNYBEACH.COM потребителят /физическо лице/ ни предоставя доброволно и информирано следните данни: електронна поща; собствено, бащино и фамилно име; телефонен номер за контакт;. Предоставените лични данни при създаване на акаунт могат да бъдат променяни от потребителя по всяко време.
При направена заявка за предоставяне на услуга чрез уебсайт SUNNYBEACH.COMпотребителят /физическо лице/ предоставя доброволно и информирано следните данни: електронна поща; собствено, бащино и фамилно име; ЕГН или личен номер; дата на раждане; номер на документ за самоличност /паспорт/; орган, издал документа за самоличност /паспорт/; постоянен адрес; телефонен номер за контакт; номер на дебитна/кредитна карта; дата на валидност на дебитна/кредитна карта; титуляр на дебитна/кредитна карта;.
Предоставените данни с цел предоставяне на услуга на потребителя чрез уебсайт SUNNYBEACH.COM се съхраняват за срок от 6 месеца. След изтичане на срока те се изтриват.
2. При създаване на акаунт в уебсайт SUNNYBEACH.COM клиентът /юридическо лице/ предоставя доброволно и информирано следните данни: електронна поща; единен идентификационен код /ЕИК/; седалище и адрес на управление; собствено бащино и фамилно име на законен представител; телефонен номер за контакт;. Предоставените лични данни при създаване на акаунт могат да бъдат променяни от потребителя по всяко време.
При направена заявка за предоставяне на услуга чрез уебсайт SUNNYBEACH.COMклиентът /юридическо лице/ предоставя доброволно и информирано следните данни: електронна поща; единен идентификационен код /ЕИК/; седалище и адрес на управление; собствено бащино и фамилно име на законен представител; телефонен номер за контакт; номер на дебитна/кредитна карта; дата на валидност на дебитна/кредитна карта; титуляр на дебитна/кредитна карта;.
Предоставените данни с цел предоставяне на услуга на клиент чрез уебсайт SUNNYBEACH.COM се съхраняват за срок от 6 месеца. След изтичане на срока те се изтриват.
3. При посещение на уебсайт SUNNYBEACH.COM с чисто информационна цел, т.е. когато не се регистрирате или не прехвърляте друга информация към нас, ние не събираме личните данни, които вашият браузър предава на нашия сървър. Личните данни, които вашият браузър предава се обработва от трети страни, а именно Google Analystics и Yandex Metrica.

VI. ЦЕНА НА СТОКИТЕ
Чл. 17 (1) Цените в уебсайт SUNNYBEACH.COMса посочени в българки лева и ........... и включват всички данъци и такси или когато поради естеството на услугите цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници - начина на нейното изчисляване.
 (2) В крайната цена на услугите се включват всички допълнителни разходи, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от Потребителя/Клиента.
(3) Цената на стоките се заплаща след направена и потвърдена от страна на Потребителя/Клиента заявка по банков път чрез дебитна/кредитна карта директно към Изпълнителя или третото лице, което следва да предостави съответната услуга от сферата на своята търговска или професионална дейност.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 18 (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, в качеството си на собственик на уебсайт SUNNYBEACH.COM, за което той ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители и Клиенти.
(2) „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, в качеството си на собственик на уебсайт SUNNYBEACH.COM и Потребителят/Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Потребителят/Клиентът след изричното му уведомяване и ако Потребителят/Клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Потребителят/Клиентът се съгласява, че всички изявления на „СЪНИ БИЙЧ КОМ“ ЕООД, в качеството си на собственик на уебсайт SUNNYBEACH.COM, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя/Клиента, при регистрацията за използване на уебсайт SUNNYBEACH.COM. Потребителят/Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.